2017-11-13

Udostępnianie informacji publicznej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2017

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOWALU

 

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1)    uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2)    informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3)    informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4)    informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5)    informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6)    informacje o zasadach i trybie działania organów.

 

§ 3.

1. Nie udziela się dostępu do:

1)    informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2)    informacji niejawnych;

3)    informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;

4)    informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim ich zanonimizowaniu;

5)    informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

6)    informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

 

§ 4.

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu ZS CKR w Kowalu następuje poprzez:

1)    ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu;

2)    udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

3)    udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);

4)    wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń w korytarzu przy sekretariacie.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP ZS CKR w Kowalu  jest udostępniania na wniosek.

3.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora.

 

§ 5.

1.   Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu  lub poczty elektronicznej.

2.   Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

3.   Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

 

§ 6.

1.   Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

2.   W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.

3.   Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

4.   Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

5.   W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6.    W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w  zwykłej formie korespondencyjnej.

7.   Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

      8.    Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej  jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

 

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

 

§ 8.

1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji, o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania

    analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych

    tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

1)    wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;

2)    dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;

3)    w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

 

§ 9.

Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

 

§ 10.

Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

 

Załączniki

  Wniosek o udost. inf.docx 14,26 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się